Implementering av IFRS 16 – finansiell lease

Gjennom vårt samarbeid med ShareControl, leverer vi ferdige løsninger for å samle inn, systematisere og beregne kontraktsforpliktelse ihht IFRS 16. Dette i kombinasjon med en av våre konsulenter gir deg mulighet til å få implementert den omfattende regnskapsstandarden uten for stor belastning på egne ressurser.

Konsernregnskap – Fra innrapportering til fullstendig konsernregnskap

Finance Resources har utviklet en fullstendig konsolideringsmodell i Excel som sikrer effektiv og kvalitetsmessig rapportering, konsolidering og revisjonsspor for et fullstendig konsernregnskap inklusive noter og kontantstrøm.

Modellen starter med en rapporteringspakke for resultat, balanse og noter som inneholder kontroller som sikrer konsistens i pakken. Den inneholder også metodikk for automatisk importering av fjorårstall fra forrige års rapporteringspakke.

Videre består modellen av en konsolideringsdel for resultat, balanse og noter som effektivt er linket mot rapporteringspakkene. Her regnes enheter i annen valuta om til konsernvaluta og det holdes kontroll på konsernjusteringer, elimineringer og omregningsdifferanser (både i egenkapitalen og andre noter hvor dette er påkrevd).

På neste nivå utarbeides konsernets kontantstrømoppstilling, basert på endringsbalanse for konsernet og innrapporterte tilleggsopplysninger som sikrer korrekt kontantstrøm for konsernet på en meget effektiv måte.

Til sist er modellen linket inn i et fullstendig konsernregnskap. Alt er bygget opp for å kunne gjennomføre rapportering, konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap på en effektiv måte med effektive kontroller som sikrer kvalitet. I tillegg er det fullstendig revisjonsspor fra konsernregnskapet, via elimineringer, valutaomregninger ned til innrapporterte tall som effektivt kan kontrolleres av revisor.

Modellen har en rekke funksjonaliteter og avstemminger. Eksempelvis er det enkelt å utvide med nye enheter. Modellen takler de fleste problemstillingene forbundet med konsolidering i store konsern med mye endringer.

Konsernregnskap – Fra innrapportering til fullstendig konsernregnskap. Versjon 2.0

Modellen overfor fås også integrert med konsolidering i Cantor Controller. Brukes Cantor Controller i konsolideringen, kan ovennevnte konsolideringsmodell kombineres for å sikre effektiv rapportering og konsolidering av noter. Bruk av pakken, sikrer konsistens mellom konsernrapporteringen i Cantor og notepakken.

Verdsettelse – PPA og impairment vurderinger

Finance Resources har modeller som hjelper oss til å gjennomføre PPA og nedskrivingsvurderinger på en meget effektiv måte. Vi leverer dermed et meget konkurransedyktig produkt for dem som ønsker/må dokumentere opp slike forhold i henhold til lovkravene.

IFRS konvertering – modell og metodikk

Finance Resources har samlet og utarbeidet en metodikk som sikrer en effektiv konverteringsprosses fra f. eks. Norsk GAAP til IFRS. Dette omfatter både metodikk for prosjektoppfølging og gjennomføring av konverteringsoppgaver.

Økonomihåndbok

Finance Resources har maler for Økonomihåndbok, enten tradisjonell håndbok i Word/Excel eller en løsning i Sharepoint. Vi bidrar gjerne med å spesialtilpasse dette for din virksomhet. Løsning i Sharepoint leveres av vår samarbeidspartner ShareControl.