Nedskrivingstest (Impairment)

Geir Dahlen

Statsautorisert revisor

Finance Resources har modeller og kompetanse til å bistå ved å utarbeide testing for nedskrivning (impairment)

Etter mange år med stabil økonomisk vekst har det de siste årene blitt betydelig mer usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen for virksomheter. Virksomheter står ovenfor risikoer som ikke har vært like aktuelle tidligere, samtidig har utfallsrommet for de ulike risikoene blitt større. Dette medfører at testing for nedskrivning (impairment) i forbindelse med regnskapsavleggelsen har blitt en mer aktuell problemstilling for en rekke selskaper.  

Ofte ser vi at testing for nedskrivning foretas sent i regnskapsavslutningen, og i mange tilfeller er det regnskapsavdelingen som har fremskrevet resultatene basert på budsjettene. Videre er ofte ikke forutsetningene som er lagt til grunn tilfredsstillende dokumentert, noe som særlig kommer til syne dersom Finanstilsynet ber om dokumentasjon på nedskrivningsvurderingene som er foretatt og forutsetningene som er lagt til grunn.  

Vår anbefaling er i større grad å integrere nedskrivningstestingen som en del av strategi og budsjettarbeidet. Dette er viktig for å sikre at man hensyntar ledelsens langsiktige vurderinger rundt selskapets utvikling både når det gjelder målsetninger og risikoer, og dermed sikrer et best mulig underbygget estimat.

Uavhengig av hvilket regnskapsspråk man avlegger regnskap etter er det i mange tilfeller relevant med testing for nedskrivning. I henhold til IFRS er det et krav om å gjennomføre en nedskrivningstest dersom man har goodwill i forbindelse med oppkjøp eller andre ikke- avskrivbare eiendeler. Utover dette krever både norsk regnskapslov og IFRS at det gjennomføres en nedskrivningstest dersom det identifiseres nedskrivningsindikatorer som for eksempel en vesentlig negativ markedsutvikling for selskapets produkter eller tjenester.

En nedskrivningstest består i å vurdere balanseført verdi av en eiendel eller gruppe av eiendeler mot gjenvinnbart beløp, der gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Dersom verdien på debalanseførte eiendelene er høyere enn gjenvinnbart beløp skal verdiene skrives ned.

Som regel er de mest komplekse stegene i en test for nedskrivning (impairment) følgende:

  • Identifisere vurderingsenheten og balanseført verdi av eiendelene som skal vurderes

             · Identifisere kontantstrømsgenererende enhet (KGE/CGU)

             · Identifisere hvilke eiendeler som skal med i vurderingen når en KGE/ CGU                har blitt identifisert)

  • Beregne diskonteringsrenten
  • Estimere fremtidige kontantstrømmer, herunder underbygge forutsetningene
  • Vurdere sensitiviteten til beregningene

Vi i Finance Resources har hjulpet mange selskaper med å utarbeide modeller og gjennomføre testing for nedskrivning (impairment). Selve beregningen er relativt teknisk, men vår erfaring er at den største utfordringen i de fleste tilfeller er at mange selskaper ikke har en uttalt prognose som går utover neste års budsjett. I slike situasjoner er det viktig med dialog med ledelsen. Ledelsen har som regel kvalifisert formening om målsetninger og risikoer, herunder omsetnings- og marginutvikling utover budsjettperioden, samt rasjonale som underbygger dette.

Å tidlig identifisere et eventuelt nedskrivningsbehov vil gi ledelsen et langt større handlingsrom enn tilfeller hvor et nedskrivningsbehov identifiseres sent. Mange selskaper har låneavtaler som stiller krav til et selskaps soliditet. Ved å tidlig identifisere risiko for nedskrivninger vil man kunne gå i dialog med styret, finansinstitusjoner og aksjonærer på et tidspunkt hvor man lettere kan finne gode løsninger for alle parter.

Som nevnt innledningsvis vil vi oppfordre selskaper til å begynne å tenke på nedskrivningsvurderingene for neste års regnskap allerede til høsten. Det er også viktig at ledelsen involveres i dette arbeidet for å sikre et best mulig estimat.  

                                                                                       ***

Geir har lang erfaring med ulike funksjoner i en økonomiavdeling, fra cash management til CFO. Han har jobbet mye med konsolidering og konsernrapportering, herunder førstegangsimplementering av IFRS. Geir har også jobbet mye med omstruktureringer, finansiering samt kjøp og salg av virksomheter, herunder modellering av ulike scenarioer. Geir har også vært deltaker i ulike IT implementeringsprosjekter. Han er opptatt av IT må forankres strategisk for å støtte virksomheten og sikre tilfredsstillendebeslutningsgrunnlag for ledelsen

Kontaktskjema

Nygjerrig på hva vi kan gjøre for deg?
Kontakt oss i dag - Vi svarer deg fortløpende.

Takk! Din melding er sendt.

Vi vil svare deg fortløpende

Noe gikk galt. Prøv igjen senere.